Privacyverklaring


Privacy Verklaring

01. Ad Haans Opleiding Training en Advies

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Ad Haans Opleiding Training en Advies, verder ons bureau genoemd.  Ons bureau ontwerpt, produceert en geeft maatwerkscholingen in de zorg. Dit doen we in nauw overleg met opdrachtgevers. Zorgorganisaties of organisaties die zich bezig houden met scholing van werknemers in de zorg.

We houden ons bezig met onderwijs op het gebied psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking. Met scholing in methodieken die in deze zorg worden gebruikt.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons bureau verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring

Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door ons bureau, neem dan gerust contact op!

privacy@

06 29374120

Haammakerstraat 9 | 5061 ZN | Oisterwijk

KVK. Nr. 17272699

Ad Haans Opleiding Training en Advies is een eenmanszaak die wordt gedreven door 

Ad Haans.

02 Doel gegevens 

Er worden voor een aantal doelen gegevens verzameld door ons bureau.

Deze worden hieronder toegelicht.

02.1. Gegevens die worden verzameld

We verzamelen zo min mogelijk gegevens. 

Er worden enkele gegevens verzameld afhankelijk van uw relatie met ons bureau. Dit kan zijn als deelnemer aan een van onze scholingen of als potentieel opdrachtgever dan wel opdrachtgever. We zijn een organisatie die werken in de zorg en hebben privacy daarom alleen al hoog in het vaandel staan. Daarnaast willen we transparant zijn en het een mag niet strijdig zijn met het ander.

02.2. Gegevens van deelnemers/studenten

We verzamelen je gegevens waar het gaat over je presentie, deelname en resultaat. Je zit er immers in de baas zijn tijd en hij /zij heeft er recht op om te weten of je ook bent geweest en hoe je bent gevorderd.

We verzamelen gegevens die betrekking hebben op opdrachten die je maakt in het kader van scholing. 

Wij vragen aan jou als deelnemer/ student casebeschrijvingen en situatie beschrijvingen zodanig te bewerken dat ze anoniem zijn. Niet naar jou noch naar je cliënt te herleiden.

Deze beschrijvingen zijn vaak didactisch interessant voor mij en je collega's. Als ze al worden hergebruikt zullen ze door ons nog eens worden bewerkt zodat ze niet naar jou of de organisatie waar je voor werkt. Het opnieuw gebruiken in een andere cursus van audiovisueel materiaal dat jij ter beschikking hebt gesteld met toestemming van rechthebbende (cliënt of diens gemachtigde) zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gebeuren. Na afloop van een cursus zullen de ter beschikking gestelde gegevens worden teruggegeven dan wel vernietigd.

02.3. Gegevens van opdrachtgevers

We verzamelen en bewaren contactgegevens en gegevens die te maken hebben met jouw vragen over scholingen.

02.4. Contact opnemen

Er wordt vanuit ons bureau geen actieve acquisitie gepleegd. Jouw gegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet met andere partijen gedeeld. 

02.5. Analytics

Bezoeken aan de website worden niet geanalyseerd. 

03. Ontvangers

03.1. Mail

Mail die we van je krijgen worden gehost op de mailserver van 

OS Websolutions. 

Als je contact met ons opneemt via de formulieren op de website of via de mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van OS Websolutions.

03.2. OS Websolutions

De website en back-ups van de website worden gehost bij 

OS Websolutions. Gegevens die jij achterlaat op de website van Ad Haans Opleiding Training en Advies zijn op de servers van 

OS Websolutions opgeslagen.

04 Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door 

Ad Haans Opleiding Training en Advies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

04.1Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Ad Haans Opleiding Training en Advies via de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.

04.2 Audiovisuele middelen

Filmmateriaal van een cliënt van jou al dan niet samen met jou of filmmateriaal van jou in een oefensetting worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van belanghebbende na een maand uit de dataopslag verwijderd en vernietigd.

04.3 Analytics

Op de website worden geen gegevens verzameld en bewaard. 


05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden worden alleen beheerd in eerder genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Ad Haans Opleiding Training en Advies of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Apparaten zijn beschermd met virussoftware die continu up to date is.


06 Jouw rechten 

06.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Ad Haans Opleiding Training en Advies vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ad Haans Opleiding Training en Advies. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt t recht om dit te laten rectificeren door Ad Haans Opleiding Training en Advies.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ad Haans Opleiding Training en Advies  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van gegevens.

04. Recht op overdracht

Mocht je gegevens nodig hebben die bij Ad Haans Opleiding Training en Advies opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Dit recht beperkt zich tot de gegevens die je aan ons bureau hebt aangeleverd. Bestanden die voortkomen uit de vraag en door ons zijn aangemaakt, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een scholing zijn van deze regeling uitgesloten. Zij worden beschouwd als het intellectueel eigendom van Ad Haans Opleiding Training en Advies.  Zij zullen worden geanonimiseerd worden bewaard.

05. Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Ad Haans Opleiding Training en Advies niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet meer dat Ad Haans Opleiding Training en Advies jouw gegevens gebruikt?

Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@ onder toezending van een kopie van een id-bewijs waarbij de pasfoto en de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is binnen een week te reageren.

           

07. Plichten

Ad Haans Opleiding Training en Advies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het op verzoek van jou als opdrachtgever aanbieden van diensten of producten via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

De gegevens die gevraagd worden om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden  van diensten of producten.

Je e-mail adres is bijvoorbeeld nodig om een offerte te kunnen versturen. Als je deze gegevens niet aan kan leveren is het niet mogelijk om onze diensten aan te bieden.

Bij grotere opdrachten werken we samen met een netwerk van andere bureau's. Mocht het nodig zijn voor de uitvoering van een dienst of opdracht om hierin met andere partijen samen te werken, dan zal voor het delen van je gegevens met deze andere partijen eerst je toestemming worden gevraagd.

Ad Haans Opleiding Training en Advies behoud zich het recht voor om de gegevens te openbaren wammen dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Ad Haan Opleiding Training en Advies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten , eigendom of veiligheid van Ad Haans Opleiding Training en Advies te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren. 

Mochten per ongeluk ons gegevens betreffende cliënten die aan jouw zorg zijn toevertrouwd bekend worden zullen wij die met geheimhouding behandelen en vernietigen.  

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

privacy@

Haammakerstraat 9 | 5061 ZN | Oisterwijk

tel 06 29374120